Rowerowa Harcerska Poczta Specjalna z okazji 40-lecia Niebieskiej 28 Toruńskiej Drużyny Harcerzy “WATRA”

Regulamin “Rowerowej Harcerskiej Poczty Specjalnej” zorganizowanej z okazji 40-lecia Niebieskiej 28 Toruńskiej Drużyny Harcerzy “WATRA” dnia 9 czerwca 2018 r.

 1. Organizatorami “Rowerowej Harcerskiej Poczty Specjalnej” są:
  • BMW Veteran CLUB
  • Fundacja “WATRA”
  • Zarząd Okręgu Toruńskiego Polskiego Związku Filatelistów
  • Region Sieci w Bydgoszczy
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy
 2. Rowerowa Harcerska Poczta Specjalna zostanie zorganizowana z okazji 40-lecia Niebieskiej 28 Toruńskiej Drużyny Harcerzy “WATRA” w dniu 09.06.2018 r. Przewiezienie przesyłek nastąpi na trasie: Club BMW Veteran Toruń (ul. Barbarka, 87-100 Toruń) do Urzędu Pocztowego Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń)
 3. Do przewozu “Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia “Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08.06.2018 r. na adres: UP Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń), z dopiskiem na kopercie: “Rowerowa Harcerska Poczta Specjalna”. Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędu Pocztowego Toruń 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt).
 5. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia ” Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” zostaną w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 ostemplowane stempelkiem pomocniczym 40 lat Niebieskiej 28 Drużyny Harcerzy “WATRA”.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu ” Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” będą również przyjmowane przez pracownika UP Toruń 1 w dniu 09 czerwca 2018 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przed Fundację “WATRA”, podczas pikniku na terenie BMW Veteran CLUB.
 7. Przesyłki przygotowane do przewiezienia “Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” pracownik Urzędu Pocztowego Toruń 1 przekaże upoważnionej osobie w celu przewiezienia ich na wyznaczonej trasie poczty specjalnej w obecności filatelistów toruńskich.
 8. Po przewiezieniu ” Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP Toruń 1, zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym UP Toruń 1 ze zmienną datą “Ratusz Toruński” i opatrzone stempelkiem informacyjnym “Rowerowa Harcerska Poczta Specjalna”. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 9. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek ” Rowerową Harcerską Pocztą Specjalną” odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 21 maja 2018 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. “Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej”.

źródło: Poczta Polska