seoreseller

Dokumenty RODO

Publikowanie danych osobowych na stronie internetowej pzftorun.pl.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanych szerzej jako RODO), informujemy, że publikowanie na stronie internetowej www.pzftorun.pl wszelkich danych osobowych, w tym wizerunków osób (zdjęcia), wymaga uzyskania od osób zainteresowanych pisemnej zgody na ich publikację. W przypadku osób małoletnich zgoda musi być podpisana przez opiekuna prawnego. Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Redakcji strony internetowej, wraz z materiałem do publikacji. Dla ułatwienia uzyskiwania takich zgód przygotowaliśmy wzory formularzy:

Zgoda_PDO_RODO_PZF – *.docx
Zgoda_PDO_RODO_PZF  – *.pdf

Zgoda_PDO_RODO_PZF_dziecko –  *.docx
Zgoda_PDO_RODO_PZF_dziecko – *.pdf

Uwaga: zebranie wymaganych prawem zgód dotyczy tylko osób nie będących członkami PZF. Dane osobowe członków PZF mogą być publikowane na podstawie Regulaminu serwisu internetowego www.pzftorun.pl oraz Polityki prywatności.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/