seoreseller

Regulamin Strony

Niniejsza strona internetowa, jest własnością Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Toruńskiego i może być wykorzystywana wyłącznie w charakterze informacyjnym. Treści publikowane na stronie mogą być objęte dodatkowo odrębnymi prawami autorskimi.

I. Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies
W trosce o komfort i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej pzftorun.pl informujemy użytkowników w jaki sposób dbamy o ich prywatność i ochronę danych osobowych. W związku z tym, dajemy użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje.

Definicje i skróty
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.
PRZETWARZANIE DANYCH:to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie danych, itp.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
PZF (Polski Związek Filatelistów) – dobrowolne samorządne stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, zrzeszające filatelistów i sympatyków filatelistyki.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby funkcjonowania strony internetowej pzftorun.pl jest Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński,  ul. Mikołaja Kopernika 33
87-100 Toruń, który jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe.
Użytkownicy ujawniają informacje o sobie dobrowolnie. Część naszej strony internetowej jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, niektóre jednak wymagają zapisania się i ujawnienia niezbędnych informacji.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez stronę www.pzftorun.pl możesz skontaktować się z naszym Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@pzftorun.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu przede wszystkim realizację prawnie uzasadnionych interesów, związanych z działalnością organizacyjną i statutową PZF w tym w szczególności z propagowaniem filatelistyki, udzielaniem porad i zapewnieniem niezbędnej informacji. Czynimy to za pomocą przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej, a także poprzez nasz pisemny organ prasowy “Filatelista”, a także pismo organizacyjne “Biuletyn Informacyjny PZF”.

Skąd mamy Twoje dane osobowe i w jakim zakresie?
Otrzymaliśmy je od Ciebie na podstawie:
a/ deklaracji członkowskiej (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy do korespondencji, adres poczty e-mail, nr telefonu, data wstąpienia do PZF);
b/ przetwarzania deklaracji (nr legitymacji PZF, fotografia, data ostatniej wpłaty składki członkowskiej, wysokość wpłaty);
c/ przekazanych danych związanych z aktywnością członkowską (działalność związkowa, działalność wystawiennicza, działalność ekspercka i rzeczoznawców, działalność sędziowska, działalność publikacyjna, działalność badawcza);
d/ informacji i zestawień dokumentujących osiągnięcia i wyróżnienia;
e/ dobrowolnie podanych informacjach personalnych w ramach tzw. stopki autorskiej podczas przekazywania materiałów do publikacji w mediach związkowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe (kategorie odbiorców)?
Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie i to w niezbędnym zakresie:
a/ osobom upoważnionym przez Administratora, w tym Prezydium i Zarządowi PZF TORUŃ;
b/ podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa materiałów przeznaczonych dla członków oraz wydawnictw związkowych;
c/ odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;
d/ innym członkom PZF w celu zapewnianie możliwości realizacji zadań statutowych i wzajemnej komunikacji;
e/ innym podmiotom i członkom zrzeszonym pod egidą Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) w celu realizacji zadań statutowych, w szczególności w ramach organizowanych filatelistycznych wystaw międzynarodowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie i czasie realizacji wspomnianych powyżej określonych celów statutowych.

Jakie mam prawa w związku z przekazaniem moich danych osobowych?
Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do:
a/ dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację;
b/ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;
c/ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku woli realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: daneosobowe@pzftorun.pl

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Może się zdarzyć sytuacja, że Twoje dane osobowe przekażemy poza teren Polski oraz UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadzieje się to tylko w sytuacji, kiedy będziemy realizować formalności związane z niezbędną wymianą informacji (np. przesłanie kart zgłoszenia eksponatów na wystawy międzynarodowe) w ramach działań statutowych jako członek Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie, w sposób mający wpływ na Twoje prawa?
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

Postanowienia końcowe
Nasza Polityka Prywatności i regulamin serwisu są zgodne z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej Zarządu Głównego PZF: www.zgpzf.pl

W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności strony www.pzftorun operator zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na przedmiotowej stronie.

Casino Canada Onlinehttps://www.theloadguru.com/endpoint-detection-and-response-edr/