POCZTA BALONOWA 21.08.2021

Regulamin „Balonowej Poczty Specjalnej” organizowanej w dniu 21 sierpnia 2021 roku, z okazji 64. Zawodów o Puchar Gordona Bennetta – Mistrzostw Świata w lotach długodystansowych balonów gazowych.

  1. „Balonowa Poczta Specjalna” – jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji „Balonowej Poczty Specjalnej”:

a) Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej.

b) Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej.

c) Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. „Balonowa Poczta Specjalna” są:

a) Aeroklub Polski

b) Poczta Polska S.A.

– Region Sieci w Bydgoszczy, Urząd Pocztowy Toruń 1

– Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy

c) Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński

3. „Balonowa Poczta Specjalna” zostanie zorganizowana dnia 21 sierpnia 2021 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Toruń 1 – Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego, miejsce startu balonu – Urząd Pocztowy będący najbliżej miejsca lądowania balonu z przesyłkami pocztowymi.

4. Do przemieszczenia ”Balonową Pocztą Specjalną” zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia „Balonową Pocztą Specjalną po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Toruń 1, ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: „Balonowa Poczta Specjalna”. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia „Balonową Pocztą Specjalną” przyjmowane będą również na stoisku pocztowym podczas Eventu z okazji 64. Zawodów o Puchar Gordona Bennetta w dniu 21 sierpnia 2021 (Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego).

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia „Balonową Pocztą Specjalną”, w Urzędzie Pocztowym Toruń 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: „64. Zawody o Puchar Gordona Bennetta”  data stosowania 21 sierpnia 2021r.

Poczta Balonowa

i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie w celu ich przewiezienia balonem i dalej dostarczone do Urzędu Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania balonu, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: „Przetransportowano balonem”. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych „Balonową Pocztą Specjalną” na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach „Balonowej Poczty Specjalnej” z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.

8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód,
z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.

9. Za prawidłową realizację “Balonowej Poczty Specjalnej” odpowiadają:

a) w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Bydgoszczy oraz podległe placówki pocztowe,

b) w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Załoga balonu.

c) w zakresie prawidłowego przebiegu „Balonowej Poczty Specjalnej” Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy przy współpracy z Polskim Związkiem Filatelistów – Okręg Toruński.

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 26 lipca 2021 roku.