ZMIANA PLANU EMISJI ZNACZKÓW W ROKU 2021

DECYZJA NR 1
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1)
z dnia 22 stycznia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r. (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 13) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 1 otrzymuje brzmienie:
100-lecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 1 z przywieszką (czerwiec)
2) uchyla się lp. 17;
3)dodaje się lp. 21–27 w brzmieniu:
30.rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej – 1 (Luty)
90.rocznica objawień Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie 1 z przywieszka (luty) Polacy ratujący Żydów – 1 (marzec) Nowoczesny tabor kolejowy – 1 (marzec) Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 (marzec) 100. rocznica traktatu ryskiego – 1 (marzec) Madonny kresowe – 4 (maj)

4) informacja zamieszczona w ostatnim zdaniu otrzymuje brzmienie:
„Razem: 26 tematów, 56 znaczków pocztowych, w tym: 47 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku i 3 znaczki z przywieszką.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Aktywów Państwowych