OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Projekt Znaczka Pocztowego
„Nasza Królowa Rzeka Wisła”

Pod Honorowym Patronatem
Michała Zaleskiego Prezydenta Miasta Torunia
Henryka Monkosa Prezesa Polskiego Związku Filatelistów
1.Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Nasza Królowa Rzeka Wisła”, zwanego
dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu są:
– Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów
– Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński
– Urząd Miasta Torunia
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do 19 lat.
4. Osoby indywidualne mogą zgłaszać po jednej pracy.
5. Tematem konkursu jest rzeka Wisła i życie toczące się wokół niej.
6. Cele konkursu:
– rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
– zachęcenie do poszerzania informacji o Wiśle,
– uwrażliwianie na piękno otaczającego świata poprzez odkrywanie walorów najważniejszej z
polskich rzek,
– rozwijanie zainteresowań filatelistyką.
– zwrócenie uwagi na walory plastyczne i edukacyjne znaczka.
7. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy na zadany temat dowolną techniką plastyczną.
8. Prace powinny mieć format A4 (pionowy) 210 x 297 mm .
9. Każdy projekt znaczka winien posiadać charakterystyczną w wybranym przez autora miejscu napis
„POLSKA” a obok nominał „2,60 zł”.
10. Do każdej pracy powinna bydć dołączona karta informacyjna zawierająca następujące dane:
– imię i nazwisko osoby, która wykonała pracę oraz imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do
lat 18),
– wiek osoby, która wykonała pracę oraz reprezentowaną szkołę,
– adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy opiekuna.
11. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
12. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
Okręgu Toruńskiego Polskiego Związku Filatelistów.
13. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych.
14. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
www.pzftorun.pl oraz www.zgpzf.pl
15. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 10 listopada 2017 roku na adres:
Polski Związek Filatelistów Okręg Toruński, ul. Kopernika 33, 87-100 Toruń
z dopiskiem „ Rzeka Wisła Nasza Królowa ”

16. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
– uczniowie w wieku do lat 10
– uczniowie w wieku 11-14 lat
– uczniowie w wieku 15-19 lat
17. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora
18. Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
– zgodność pracy z tematyką konkursu
– pomysłowość
– oryginalność
– estetyka
19. Wyróżnione prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej w Centrum Kultury
„Dwór Artusa” ul. Rynek Staromiejski 6
20. Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, odbędzie się na
Uroczystej Sesji Rady Miasta w 28 grudnia 2017 roku .
21. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane placówce
szkolnej, której dzieci zostały wyróżnione.
22. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie pierwszego, drugiego oraz
trzeciego miejsca w każdej z grup wiekowych.
23. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
24. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu.
25. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie i
bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stosownego ogłoszenia.
26. Osoby do kontaktu:
– Wojciech Lewandowski, nr tel. 603 086 467, e-mail: woj_lew@op.pl

Załącznik do pracy stanowi oświadczenie

  1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego pod nazwą „ Nasza Królowa Rzeka Wisła” organizowanego przez Główną Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów i akceptuje jego warunki.
    2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatora, Pocztę Polską i Polski Związek Filatelistów w celach wydawniczych i marketingowych związanych z konkursem oraz na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych mojego syna/córki ………………………………………………….., w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez współorganizatorów konkursu (w tym na swoich stronach internetowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z póź. zm.)…………………………………………………………………………………………………
    (miejscowość, data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

    …………………………………………………………………………………………………
    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Plakat