seoreseller

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

3 W16

Związku z Konsekracją Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II zostały przygotowane wydawnictwa:

  • Datownik Jednodniowy – TORUŃ 1 – 18.05.2016

n4272p01

  • Poczta Samochodowa Specjalna

Regulamin “Samochodowej Poczty Specjalnej” z okazji Konsekracji Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu

1. Organizatorami “Samochodowej Poczty Specjalnej” są:

  • Region Sieci w Bydgoszczy,
  • Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.

2. “Samochodowa Poczta Specjalna” z okazji obchodów Konsekracji Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, zostanie zorganizowana w dniu 18 maja 2016 r. Przewiezienie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Toruń 1 – Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – Urząd Pocztowy Toruń 1.

3. Do przewiezienia “Samochodową Pocztą Specjalną” zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia “Samochodową Pocztą Specjalną” po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.05.2016 r. na adres: Urząd Pocztowy Toruń 1, ul. Rynek Staromiejski 15 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie: “Samochodowa Poczta Specjalna”. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia “Samochodową Pocztą Specjalną” będą również przyjmowane w dniu 18.05.2016 r. na stoisku pocztowym zorganizowanym przy Kościele pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu w trakcie uroczystości.

5. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia “Samochodową Pocztą Specjalną” zostaną w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: “Kościół pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu 18.05.2016 Toruń 1”.

6. Przesyłki przygotowane do przewiezienia “Samochodową Pocztą Specjalną” Urząd Pocztowy Toruń 1 przekaże upoważnionej osobie w celu przewiezienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.

7. Po przewiezieniu “Samochodową Pocztą Specjalną” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Toruń 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz dodatkowym stemplem “Samochodowa Poczta Specjalna z okazji Konsekracji Kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu 18.05.2016”. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.

8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek “Samochodową Pocztą Specjalną” odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 15 kwietnia 2016 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. “Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej”

  • Kartka beznominałowa, termin wprowadzenie do obrotu – 11.05.2016

n4279p01

Casino Canada Online